Ökad möjlighet till utvärdering och kunskapsinventering Genom regelbunden feedback från både vårdtagare och personal, kan ledningen i en vårdverksamhet lätt bilda sig en uppfattning kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att hålla en hög kvalité. Det kan behöva göras en resursfördelning som bättre passar verksamheten eller en omstrukturering gällande hur arbetsuppgifter fördelas under en dag. Om det är svårt att möta vissa vårdtagare kan det kanske behöva sättas in handledning eller utbildning i tid, innan en eventuell katastrof är i annalkande. Enligt vår erfarenhet gäller det att fånga upp vårdtagarnas mående och upplevelse så snart som möjligt för att säkerställa en god vårdkvalité. Detsamma gäller för personalteamen som uttalar en större tillfredsställelse med sin arbetsinsats när de upplever sig nå fram med sina insatser till vårdtagarna. Detta påverkar förstås arbetsmiljön på ett gynnsamt sätt. Vidare kan feedbacksystemet ligga som underlag vid sammanfattning av vårdplaner, utvecklingssamtal etc.
Så här kan skärmen se ut när ledningen har fått feedback från personal.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt