Ökad kvalité i den psykosociala arbetsmiljön För personalen som ofta känner vårdtagaren bäst är det av största vikt att de att de når fram med sitt stöd, sin vård och sina behandlingsinsatser, detta leder, enligt vår erfarenhet till tillfredsställelse och trivsel över den egna arbetsinsatsen. Säkrare arbetsmiljö Feedbacksystemet från vårdtagaren gör det möjligt för personalteamet att så snart som möjligt utvärdera varför en vårdtagare inte känner sig nöjd med deras insats. Detta minskar risk för utagerande och ökar erfarenheter av att det är möjligt att lösa konflikter. Ökad förmåga att påverka den egna arbetsmiljön Feedbacksystemet som för personalen gör det möjligt att reflektera över den egna arbetsinsatsen ger dem stöd att direkt kommunicera med ledningen, som i sin tur kan överlägga huruvida en omstrukturering i hand-ledning, arbetsplanering, utbildning eller resursfördel-ning behöver övervägas.
Samverkan och patientsäkerhet Vårdtagarnas måendeskattning kan ligga som underlag vid samverkan med andra vårdaktörer och på så sätt säkerställa patientsäkerheten och minska risk för felmedicinering, eller annan felbehandling på grund av oklar uppfattning kring vårdtagarens status. Ökad kostnadseffektivitet och minskade vårdskandaler Genom kontinuerlig uppföljning av vård och arbets-miljö som det integrerade systemet HiM medger, minskar risken att under lång tid ”leva” med systemfel i en verksamhet. Att tillgodose de behov som en verksamhet har i så god tid som möjligt, medger enligt vår uppfattning både kostnadseffektivitet och ökad vårdkvalité.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt