Ökad delaktighet Vårdtagaren kan med hjälp av HiM påverka vårdinsatsen genom att vara delaktig i den egna planeringen och hur den ska utföras. Vårdinsatsen är ofta styrd i tid och av vem den levereras. Vårdtagaren kan i sin digitala kalender ge uttryck för hur den ska levereras. Att få det visuellt beskrivet och se bild av den som kommer och när, ökar upplevelsen av delaktighet och kontroll.
Många av våra vårdtagare har för oss beskrivit hur viktigt det är att få veta hur vårdinsatsen kommer att utföras oberoende av vem. Personalen skiftar under ett pass och för många är det av betydelse att i ett visst moment veta exakt hur aktiviteten kommer att genomföras.
Exempelvis vill Erik att all personal ska börja på ett visst sätt och fortsätta i en given ordning; så som att börja med att dra upp persiennerna, sätta på kaffet innan stöd med morgonhygien börjar. För Stina gäller något helt annat, hon vill att personal ska knacka, säga ”God morgon” och påminna att logga in i HiM för att sedan återkomma ett visst klockslag. För att detta förhållningssätt hos personalen ska ges förutsättningar att fungera måste aktiviteterna integreras mellan vårdtagare och vårdgivare.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt